6Hindi sa maraming bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, na ang mga salita ay hindi mo nauunawa. This all began in the garden of Eden, after the first couple ate of the forbidden fruit. Below are the two links which are updated with new articles and new verse by verse commentaries: Gén, Gn 2. ... At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi. Nguni't pag ako'y makikipagsalitaan sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig, at iyong sasabihin sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios; Siyang nakikinig ay makinig; at ang nagtatakuwil ay magtakuwil: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. In the next post I would like to interact with Philip Mauro's thoughts on this subject in his 1922 book, "The Hope of Israel." And it came to pass at the endH7097 of sevenH7651 days,H3117 that the wordH1697 of the LORDH3068 came unto me, sayingH559, To Get the full list of Strongs: English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. and in my mind anyway, there are few stranger books in the Bible than the book of Ezekiel. Dr. W. A. Criswell . Ezekiel 1-3 New International Version (NIV) Ezekiel’s Inaugural Vision. Ezekiel even had his own house (3:24; 20:1). From (593-585 B.C. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. Then his comments on Ezek. Ezekiel 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, kanin mo ang iyong nasusumpungan; kanin mo ang balumbong ito, at ikaw ay yumaon, … (1 John 5:18). He was about 17. . Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. ), Ezekiel warned that their beloved Jerusalem would be destroyed and their exile prolonged, so there was no hope of immediate return. Gen, Ge, Gn. Search verses, phrases, and topics (e.g. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. Abbreviations* Nombre del Libro Bíblico. Book of Mormon. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. 2 So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. At ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at sinabi niya sa akin, Bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan at doo'y makikipagusap ako sa iyo. Help Quick Nav Advanced Options. Sign Up or Login. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. 9Ginawa kong parang isang diamante na lalong matigas kay sa pingkiang bato ang iyong ulo: huwag mo silang katakutan, o manglupaypay man sa kanilang tingin, bagaman sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. ( Isaiah 20:2-3). 18Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. 14Sa gayo'y itinaas ako ng Espiritu, at ako'y dinala; at ako'y yumaong namamanglaw, sa pagiinit ng aking kalooban; at ang kamay ng Panginoon ay naging malakas sa akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 23Nang magkagayo'y bumangon ako, at ako'y lumabas sa kapatagan; at, narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay dumoon, na gaya ng kaluwalhatian na aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar; at ako'y napasubasob. On Isaiah, Scholz wrote that there is a common mistranslation. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? The Apostle John is the writer. How can I avoid keeping grudges against someone? Ezekiel 3 3 1 Sinabi pa ng tinig sa akin, “Anak ng tao, kainin mo ang aklat na ito, puntahan mo ang mga mamamayan ng Israel at magsalita ka sa kanila.” 2 Kaya ibinuka ko ang bibig ko at isinubo niya sa akin ang nakabilot na aklat. New Testament. Clear Advanced Options. 1 Moreover he said unto me, Son of man, eat that thou findest; eat this roll, and go speak unto the house of Israel. 40–48 seem at times lost in a maze when he says what Ezekiel expects “lays the foundation for the Pauline spiritualization of the temple” fitting with the New Covenant, where Gentile communities may be transformed into the living temple of God (1Cor. Ezekiel. ... Ezekiel 36-39 (1979-82 Audio) (Chuck Smith) Revelation 10 … Pagkaraan ng pitong araw, sinabi sa akin ni Yahweh. 7Nguni't hindi ka didinggin ng sangbahayan ni Israel; sapagka't hindi nila ako didinggin: sapagka't ang buong sangbahayan ni Israel ay may matigas na ulo, at may mapagmatigas na loob. 11At yumaon ka, pumaroon ka sa mga bihag, na mga anak ng iyong bayan at magsalita ka sa kanila, at saysayin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios; sa didinggin man nila, o sa itatakuwil man nila. Introduction (John 3:1-15) This morning we come to what may well be the most familiar verse in all the Bible – John 3:16. Ezekiel 3:16-19 Ezekiel 33:1-9 16 At the end of seven days the word of the LORD came to me: 17 "Son of man, I have appointed you a watchman for the house of Israel. Ezekiel even had his own house (3:24; 20:1). *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Baguhin ang … -- This Bible is now Public Domain. (pagsasalin: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Doctrine and Covenants and Church History. It seems to be very much a part of fallen human nature that we want to blame someone else for the things that go wrong in our lives. In Ezekiel 1:5–11 they are described as having the likeness of a man, and having four faces: that of a man, a lion (on the right side), an ox (on the left side), and an eagle. What does mourn/wail mean when Jesus returns? 10Bukod dito'y sinabi niya sa akin, Anak ng tao, lahat ng aking mga salita na aking sasalitain sa iyo ay tanggapin mo sa iyong puso, at dinggin mo ng iyong mga pakinig. Scholz discussed four passages—Isaiah 3:16-17, Jeremiah 13:22 and 26, Ezekiel 16, and Ezekiel 23. Wika ng Biblia Filipino. Gayon ma'y kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagka't siya'y nahikayat; at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Nguni't ikaw, anak ng tao, narito, sila'y mangaglalagay ng mga lubid sa iyo, at itatali sa iyo, at ikaw ay hindi lalabas sa gitna nila. Ezekiel 36:27 - At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at isasagawa. Éxodo. PLEASE NOTE. Ezekiel 3 3 1 Sinabi pa ng tinig sa akin, “Anak ng tao, kainin mo ang aklat na ito, puntahan mo ang mga mamamayan ng Israel at magsalita ka sa kanila.” 2 Kaya ibinuka ko ang bibig ko at isinubo niya sa akin ang nakabilot na aklat. From (593-585 B.C. What’s the test of loving one another? Ezekiel 1:1 - Nangyari nga nang ikatatlong pung taon, sa ikaapat na buwan, nang ikalimang araw ng buwan, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog Chebar, na ang langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Dios. Ezekiel 3:16-5:17 English Standard Version (ESV) A Watchman for Israel. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR . Pinangasiwaan ng Diyos ang mga manunulat ng Bibliya upang habang ginagamit nila ang kanilang sariling istilo ng pagsulat at sariling mga personalidad, kanilang naitala ng eksakto ang lahat ng gustong ipasulat sa kanila ng Diyos. Introduction (John 3:1-15) This morning we come to what may well be the most familiar verse in all the Bible – John 3:16. At aking paninikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig, upang ikaw ay mapipi, at huwag maging mananaway sa kanila: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Exod, Ex. Exodus. Ezekiel’s Task as Watchman. 17 To Get the Full List of Definitions: At aking paninikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig, upang ikaw ay mapipi, at huwag maging mananaway sa kanila: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. 17Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Ezekiel 3:16-19 Ezekiel 33:1-9 16 At the end of seven days the word of the LORD came to me: 17 "Son of man, I have appointed you a watchman for the house of Israel. Why did God appoint Ezekiel as a watchman? en In 1 Timothy 4:1–11 we read the Apostle Paul’s prophecy that “in the latter times” (verse 1) some Church members would depart from the faith and follow false teachings and practices, such as forbidding to marry. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. Prophetically, false prophets deceived the exiles with assurances of a speedy return to Judah (13:3, 16; Jer. 38 Dumating ulit sa akin ang salita ni Jehova: 2 “Anak ng tao, titigan mo si Gog ng lupain ng Magog,+ ang pangunahing pinuno* ng Mesec at Tubal,+ at humula ka laban sa kaniya.+ 3 Sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng Kataas-taasang Panginoong Jehova: “Kikilos ako laban sa iyo, O Gog, ang pangunahing pinuno* ng Mesec at Tubal. Twelve of the 13 dates specify times when Ezekiel received a divine message. NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. This is the pastor of the First Baptist Church in Dallas bringing the message entitled The Preaching of Ezekiel. 12Nang magkagayo'y itinaas ako ng Espiritu, at aking narinig sa likuran ko ang tinig ng malaking hugong, na nagsasabi; Purihin ang kaluwalhatian ng Panginoon mula sa kaniyang dako. 16 And at the end of seven days, the word of the Lord came to me: 17 “Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. We begin with chapter 3, Ezekiel chapter 3: Moreover the Lord said unto me, Son of man, eat that thou findest; eat this roll, and go speak unto the house of Israel. 1 In my thirtieth year, in the fourth month on the fifth day, while I was among the exiles by the Kebar River, the heavens were opened and I saw visions of God. 19 ), Ezekiel warned that their beloved Jerusalem would be destroyed and their exile prolonged, so there was no hope of immediate return. Nguni't ikaw, anak ng tao, narito, sila'y mangaglalagay ng mga lubid sa iyo, at itatali sa iyo, at ikaw ay hindi lalabas sa gitna nila. Ezekiel 3:16 MBB05. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? Moses 1:39 EZEK 3:16 And it came to pass at the end of seven days, that the word of the LORD came unto me, saying, EZEK 3:17 Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 5Sapagka't ikaw ay hindi sinugo sa isang bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, kundi sa sangbahayan ni Israel; Can Satan injure God’s children or not? 24Nang magkagayo'y suma akin ang Espiritu, at itinayo ako sa aking mga paa; at siya'y nakipagsalitaan sa akin, at nagsabi sa akin, Yumaon ka, magsara ka sa loob ng iyong bahay. 27Nguni't pag ako'y makikipagsalitaan sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig, at iyong sasabihin sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios; Siyang nakikinig ay makinig; at ang nagtatakuwil ay magtakuwil: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Nang magkagayo'y suma akin ang Espiritu, at itinayo ako sa aking mga paa; at siya'y nakipagsalitaan sa akin, at nagsabi sa akin, Yumaon ka, magsara ka sa loob ng iyong bahay. Nguni't pag ako'y makikipagsalitaan sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig, at iyong sasabihin sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Dios; Siyang nakikinig ay makinig; at ang nagtatakuwil ay magtakuwil: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. 2 So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. Below are the two links which are updated with new articles and new verse by verse commentaries: Sinasabi sa atin sa 2 Timoteo 3:16 na ang Bibliya ay “hiningahan” ng Diyos. 2-24-85 10:50 a.m.. 29:1). Ezekiel 30:10-13 ESV / 2 helpful votes Helpful Not Helpful “Thus says the Lord God: “I will put an end to the wealth of Egypt, by the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR . Help Quick Nav Advanced Options. 26At aking paninikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig, upang ikaw ay mapipi, at huwag maging mananaway sa kanila: sapagka't sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. 29:1). Twelve of the 13 dates specify times when Ezekiel received a divine message. John 3:16, Jesus faith love) KJV. He sent the prophet Ezekiel to preach to them, “Thus saith the Lord God” (Ezekiel 2:4). Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. 1 Votes. Search verses, phrases, and topics (e.g. Ezekiel 3:16-6:14 Hebrews 4:1-16 Psalm 104:24-35 Proverbs 26:27 November 3 Ezekiel 7:1-9:11 Hebrews 5:1-14 Psalm 105:1-15 Proverbs 26:28 November 4 Ezekiel 10:1-11:25 Hebrews 6:1-20 Psalm 105:16-36 Proverbs 27:1-2 November 5 Ezekiel 12:1-14:11 Hebrews 7:1-17 Psalm 105:37-45 Proverbs 27:3 November 6 Ezekiel 14:12-16:41 Hebrews 7:18-28 Psalm 106:1-12 40–48 seem at times lost in a maze when he says what Ezekiel expects “lays the foundation for the Pauline spiritualization of the temple” fitting with the New Covenant, where Gentile communities may be transformed into the living temple of God (1Cor. Search verses, phrases, and topics (e.g. 3 And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang masama, at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan, o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. The four faces represent the four domains of God's rule: the man represents humanity; the lion, wild animals; the ox, … In Ezekiel 1:5–11 they are described as having the likeness of a man, and having four faces: that of a man, a lion (on the right side), an ox (on the left side), and an eagle. • God’s shekinah glory will enter through that millennial gate and then the gate will be closed once more. 22At ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at sinabi niya sa akin, Bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan at doo'y makikipagusap ako sa iyo. Read John 3:16 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Steve Gregg asks some good questions and offers a good analysis in the article below. Having received his call in July, 593 b.c., Ezekiel was active for 22 years, his last dated oracle being received in April, 571 (see 29:17). 16At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, 4At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, yumaon ka, paroon ka sa sangbahayan ni Israel, at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. Ezekiel 3:16. John 3:16-21. And while there are certainly sections in this book more odd than this one of a valley of bones coming to life,… Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? 16 Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. 1. (John13:34–35). The other is the date of the arrival of the messenger who reported the fall of Jerusalem . tl (2 Timoteo 3:16, 17) Dito ay espisipikong ipinagbabawal ng Diyos na Jehova sa mga tao na makipagtalastasan sa mga espiritu. 18 Colossians 3:16 - Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Ezekiel 18:1-4; Ezekiel 18:25-32. John 3:16, Jesus faith love) KJV. 21 How can a modern scientist come to saving faith without rejecting evolution? A Valley of Bones (Ezekiel 37:1-14) Introduction: The title of our message this evening is . 27 (1 Corinthians 15:21–22). Our key passage for this Message Series is 2 Timothy 3:16-17. Search a pre-defined list Ezekiel erbestealdiaren seinale (12,1-20) Jaunaren hitza bete egiten (12,21-28) Profeta faltsuen kontra (13,1-23) Israelek idoloak baztertu behar (14,1-11) Ezinbestekoa Jainkoaren zigorra (14,12-23) Ezertarako ez den mahatsondoaren parabola (15,1-8) Herriaren desleialkeriaren historia (16,1-63) Arranoa eta mahatsondoa (17,1-24) . The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. New Testament. 23 Nang magkagayo'y bumangon ako, at ako'y lumabas sa kapatagan; at, narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay dumoon, na gaya ng kaluwalhatian na aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar; at ako'y napasubasob. 26 Then his comments on Ezek. Ezekiel By The Word for Today Ezekiel By Thru The Bible Foundations, Volume 1 By Grace to You Heaven By Grace to You Jonah By Grace Notes Old Testament Survey By ICM's Mini Bible College Series 10 - The Leadership Style of Jesus By Tools for Wise Leadership Spiritual Warfare Volume 1 By The Alternative with Dr. Tony Evans THE PREACHING OF EZEKIEL . 24 John 3:16-21. The Book of Ezekiel read by Alexander Scourby. ... Ezekiel 36-39 (1979-82 Audio) (Chuck Smith) Revelation 10 … 3:16… 25 38 Dumating ulit sa akin ang salita ni Jehova: 2 “Anak ng tao, titigan mo si Gog ng lupain ng Magog,+ ang pangunahing pinuno* ng Mesec at Tubal,+ at humula ka laban sa kaniya.+ 3 Sabihin mo, ‘Ito ang sinabi ng Kataas-taasang Panginoong Jehova: “Kikilos ako laban sa iyo, O Gog, ang pangunahing pinuno* ng Mesec at Tubal. The other is the date of the arrival of the messenger who reported the fall of Jerusalem . ... Ezekiel 36-39 (1979-82 Audio) (Chuck Smith) Revelation 10 … But before we can look at that verse and those that follow it, we must make sure that we understand the context in which it is set. Gayon ma'y kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagka't siya'y nahikayat; at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel: kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig, at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Prophetically, false prophets deceived the exiles with assurances of a speedy return to Judah (13:3, 16; Jer. The following is a list of all 100 doctrinal mastery passages: Old Testament. This is the King James Version of the Audio Bible. The nations of the world are in violent rebellion “against the Lord, and against his anointed, saying, Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us” (Psalm 2:2, 3). Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. 8Narito, aking pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mga mukha, at pinatigas ko ang iyong ulo laban sa kanilang mga ulo. The birth of jesus tagalog 1. John was most likely the youngest of all the apostles. Help Quick Nav Advanced Options. Itigil. 15Nang magkagayo'y naparoon ako sa mga bihag sa Tel-abib, na nagsisitahan sa pangpang ng ilog Chebar, at sa kanikanilang kinatatahanan; at ako'y umupo roong natitigilan sa gitna nila na pitong araw. Open your Bibles to 2 Timothy 3. Timothy was warned that in the last days, there will be evil activities in … Ezekiel 3:1-7 . NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. 3:16… At nangyari, sa katapusan ng pitong araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, Ezekiel 3:16 - 21 RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR . 19Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang masama, at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan, o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Abreviación. Summary of the New Testament: Jesus Christ's life (from the virgin birth to His ministry, crucifixion, and resurrection) is the basis for the four Gospels-- the books of Matthew, Mark, Luke, and John.Jesus taught to love others as Ezekiel By The Word for Today Ezekiel By Thru The Bible Foundations, Volume 1 By Grace to You Heaven By Grace to You Jonah By Grace Notes Old Testament Survey By ICM's Mini Bible College Series 10 - The Leadership Style of Jesus By Tools for Wise Leadership Spiritual Warfare Volume 1 By The Alternative with Dr. Tony Evans Nang magkagayo'y bumangon ako, at ako'y lumabas sa kapatagan; at, narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay dumoon, na gaya ng kaluwalhatian na aking nakita sa pangpang ng ilog Chebar; at ako'y napasubasob. 16 At the end of seven days the word of the Lord came to me: 17 “Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. This page is no longer updated as of March, 2019. John 3:16, Jesus faith love) KJV. Hebrews 13:15 - By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of [our] lips giving thanks to his name. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Moses 1:39 25Nguni't ikaw, anak ng tao, narito, sila'y mangaglalagay ng mga lubid sa iyo, at itatali sa iyo, at ikaw ay hindi lalabas sa gitna nila. Whenever you hear a word from my mouth, you must give them a warning from me. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? How can I overcome fear of praying in church? Did Isaiah truly preach for three years naked? KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. The four faces represent the four domains of God's rule: the man represents humanity; the lion, wild animals; the ox, … At ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at sinabi niya sa akin, Bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan at doo'y makikipagusap ako sa iyo. Nang magkagayo'y suma akin ang Espiritu, at itinayo ako sa aking mga paa; at siya'y nakipagsalitaan sa akin, at nagsabi sa akin, Yumaon ka, magsara ka sa loob ng iyong bahay. This page is no longer updated as of March, 2019.
2020 ezekiel 3:16 tagalog